Domů > O nás > Vyznání víry

Vyznání víry

O Písmu

Věříme, že základem, měřítkem a autoritou naší víry a života je Bible, 66 knih Starého a Nového zákona, neomylně napsané Boží slovo, inspirované Duchem svatým. Mimo Písmo svaté neuznáváme žádné doplňky, které by měli stejnou autoritu, vážnost a úctu.

Mt 5/17-18, 2Tm 3/16, 2Pt 1/ 21

O trojjediném Bohu

Věříme v jednoho Boha, stvořitele nebe i země, který se v dějinách spásy zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři osoby téže podstaty tvoří dokonalou jednotu.

Gn 1/26, Dt 6/4, Mt 28/19, 3/16-17, J1/1-3, 1/18, Sk 5/3-4, 1K 8/6, Žd 1/1-8

O Bohu Otci

Věříme, že Bůh věčný Otec, je stvořitel a svrchovaný vládce celého stvoření. Je spravedlivý a svatý, milosrdný a milostivý, láskyplný a věrný. Bůh je Otcem v pravdě těm, kteří se stanou Božími dětmi skrze víru v Ježíše Krista. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

Gn 1/1, J 1/12, Ř 8/14-1, 1Tm 2/2-4

O Ježíši Kristu

Věříme v jednorozeného Božího Syna Ježíše Krista, Pána našeho, který se stal člověkem, počal se  z Ducha svatého, narodil se z Marie panny a žil bezhříšným životem. Byl ukřižován za Pontia Piláta, umřel a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen, vystoupil na nebesa, usedl po pravici Boha Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Zvítězil nad všemi mocnostmi zla, stal se Pánem nebe a země, je hlavou své církve a jako jediný prostředník mezi Bohem a člověkem se přimlouvá za své vlastní.

Mt 1/18, Mk 16/19, J 1/1, 14, 3/16, 19/15-16, 1K 15/4,14,20, 2K 5/21, Ef 1/20-22, Fp 2/9-11, Ko 1/20, 1Tm 2/5, 2 Tm 4/1, 1J 2/11, 4/9

O Duchu svatém

Věříme, že o letnicích seslal Bůh skrze Ježíše Krista Ducha svatého, který  usvědčuje svět z hříchu, vede k pokání a víře v Krista a tak z nich činí nová stvoření. Znovuzrození se projevuje nesením ovoce Ducha, především láskou k Bohu a lidem. Po znovuzrození jsou věřící Duchem svatým zmocňováni a naplňováni a dostávají dary k účinné službě v církvi i ve světě.

Sk 2/33, J 3/5-8, 16/8, Ř 8/2, 12/6, 1K 12/4-11, 2K 5/17, Ga 5/22, Ef 4/11-12, 5/19, 2Tm 2/6-7, Tt 3/5,

O stvoření

Věříme,  že v šesti dnech Bůh stvořil svým slovem  nebesa a zemi se vším co je na nich, svět viditelný i neviditelný. Veškeré stvoření bylo  dobré a zjevuje slávu Boží věčné moci, moudrosti a dobroty. Věříme, že Bůh stvořil  člověka ke svému obrazu, stvořil ho  jako muže a ženu, aby  s Bohem žili v ráji, panovali nad zemí a množili se.

Gn 1/26-27, 2/15-17, Ex 20/11, Ž 33/6, Ko 1/16

O člověku a hříchu

Věříme, že na počátku byl člověk svobodný a obdařen svobodou volby. Avšak podlehl již v ráji pokušení satanovu, zhřešil neposlušností a tak ztratil obecenství s Bohem a s tím i neporušenost, k níž byl původně stvořen. V důsledku toho všichni dědí hříšnou přirozenost, svým životem porušují Boží zákon a svou svévolí a vzpourou tento stav potvrzují. Proto jsou vydáni Božímu soudu a smrti jako mzdě hříchu.

Gn 2/15-17, 3/1-24, Ř 3/23, 5/12, 17, 6/23, 1K 15/21-22

O spasení

Věříme, že návrat zpět k obecenství s milujícím Bohem je možné jedině skrze zástupnou oběť smíření Ježíše Krista, který zemřel na kříži za naše hříchy. Tento dar Boží milosti je  záchranou od věčného zahynutí. Všichni, kteří opouštějí své hříchy, přijmou a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána  a Spasitele se stávají Božími dětmi, přijímají od Boha ospravedlnění, jistotu  spasení a věčný život. Děje se  tak pouhou vírou v Ježíše Krista.

Sk 4/12, Ř 3/21-26, 10/9, Ga 2/16, 3/11-14, Ko 1/20, 22-26, Ef 2/8-10, 1Pt 3/18, 1 J 4/10

O církvi

Věříme, že církev je  společenství všech věřících, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého  Pána a Spasitele. Tato obecná církev se viditelně projevuje jako místní společenství věřících(sbory). Církev  je Boží rodina, Kristovo tělo, jehož hlavou je  sám Ježíš Kristus. Je povolána ke společnému  obecenství s Bohem, vzájemnému společnensví mezi sebou a ke svědectví světu slovem i skutkem.  V ní se vzájemně  budují svými  dary, povzbuzují a napomínají, slouží si a podřizují se ustanoveným starším  a jedni druhým.

Mt 16/18, Sk 2/41-42, 9/31, 1K 16/1, Ef 1/21-23, 4/15-16, 5/21-27, Ko 1/18, Žd 10/24-25, 13/17

O křtu a Večeři Páně

Věříme, že křesťanský křest se provádí na vyznání své víry ponořením věřícího do vody ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Křtem se ztotožňujeme se smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista a svědčíme, že jsme zemřeli hříchu a začali žít novým životem.

Věříme, že v účasti na večeři Páně si skrze přijímání chleba a kalicha připomínáme  smrt Ježíše Krista a zvěstujeme jeho druhý příchod. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí a vyznání hříchů.

Mt 28/19-20, Mk 16/16, J 6/48-63, 13/1-17, Ř 6/3-11, 1K 10/16-17, 11/23-29,

O manželství a rodině

Věříme, že manželství je ustanoveno od Boha  k vzájemné pomoci mezi mužem  a ženou,  k rozmnožení lidského pokolení a k zamezení smilstva. Manželství je celoživotní spojení jednoho muže a jedné ženy, pokud jeden z nich nezemře. Věříme, že křesťané mají vstoupit v  manželství jen v Pánu s věřícími.

Muž a žena jsou si před Bohem rovni. Muž má milovat, vést a pečovat o svou ženu a děti. Žena má ctít svého muže a podřizovat se jeho vedení. Děti mají ctít své rodiče.

Gn 2/18-24, Mt 19/4-9, 1 K 6/16, 7/2,9,39, 9/5-6, Ef  5/21-33

O následování

Věříme, že Ježíš Kristus přikázal všem věřícím, aby ho následovali - hlásali evangelium, činili učedníky, křtili je a učili je. Naplnění tohoto poslání vyžaduje, aby byly všecky světské i osobní ambice podřízeny naprostému oddání se "tomu, který nás miluje a sám sebe za nás vydal".

Mt 16/24, 28/18-20, Sk 1/7-8, Ř 12/1-2, Ga 2/19-20, Fp 3/7-8

O druhém příchodu

Věříme, že Ježíš Kristus přijde ve své slávě, aby ustanovil věčné Boží království, kde Bůh bude všechno ve všem. Věříme, že všichni spravedliví budou vzkříšeni k věčnému životu a bezbožní k soudu a věčnému trestu.

Mt  25/34,41,46,  J 5/28-29, Sk 1/9-11, 1K 15/28, Fp 3/20, 1Te 1/10, 1Pt 4/13, Zj 19/6